អង្គការ Save the Children រួមទាំងដៃគូរួមមាន អង្គការ World Vision និងអង្គការ Plan International បានរៀបចំពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ​នូវគម្រោង “បញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុង​សាលារៀននៅកម្ពុជា” ហៅកាត់ថា “ENDVAC” ដែលទទួលបានជំនួយតាមរយៈមូលនិធិបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងម្ចាស់ជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករានៅសណ្ឋាគារសាន់វេ រាជធានីភ្នំពេញ៕

អង្គការ Save the Children រួមទាំងដៃគូរួមមាន អង្គការ World Vision និងអង្គការ Plan International នឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ​នូវគម្រោង “បញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុង​សាលារៀននៅកម្ពុជា” ហៅកាត់ថា ENDVAC” ដែលទទួលបានជំនួយតាមរយៈមូលនិធិបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងម្ចាស់ជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករានៅសណ្ឋាគារសាន់វេ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular