សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ស្តីពី​ការរៀបចំ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​នៅ​កម្ពុជា ជាមួយ​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​៥ ខែកុម្ភៈ​នា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សាន់វ៉េ ។​នេះ​បើ​យោងតាម​ប្រភព​ក្រសួងយុត្តិធម៌​បញ្ជា​ក់នៅ​ថ្ងៃទី​២៩​មករា​នេះ​៕

សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ស្តីពី​ការរៀបចំ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​នៅ​កម្ពុជា ជាមួយ​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​៥ ខែកុម្ភៈ​នា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សាន់វ៉េ ។​នេះ​បើ​យោងតាម​ប្រភព​ក្រសួងយុត្តិធម៌​បញ្ជា​ក់នៅ​ថ្ងៃទី​២៩​មករា​នេះ​។៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular