ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីមួយនាក់ទៀត (ពលករខ្មែរមកពីថៃ) និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៥នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែមករានេះ- អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៦៤ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៤៣ នាក់ – អ្នកកំពុងព្យាបាល = ២១ នាក់៕

ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីមួយនាក់ទៀត (ពលករខ្មែរមកពីថៃ) និងព្យាបាលជាសះស្បើយ០៥នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែមករានេះអ្នកឆ្លងសរុប = ៤៦៤ នាក់អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៤៣ នាក់។

អ្នកកំពុងព្យាបាល = ២១ នាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular