យោងតាម​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ ដែល​ផ្អែកលើ​ភស្តុតាង​ពិសោធន៍​រួច​ស្រេច​បាន​ឱ្យដឹងថា កូវី​ដ​១៩​អាច​នឹង​បំផ្លាញ​គុណភាព​មេ​ជីវិត​ឈ្មោល​និង​កាត់បន្ថយ​សមត្ថភាព​បន្ត​ពូជ​​ចំពោះ​បុរស​។​

យោងតាម​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ ដែល​ផ្អែកលើ​ភស្តុតាង​ពិសោធន៍​រួច​ស្រេច​បាន​ឱ្យដឹងថា កូវី​ដ​១៩​អាច​នឹង​បំផ្លាញ​គុណភាព​មេ​ជីវិត​ឈ្មោល​និង​កាត់បន្ថយ​សមត្ថភាព​បន្ត​ពូជ​​ចំពោះ​បុរស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular