ក្រសួងសុខាភិបាលរំលឹកឲ្យប្រយ័ត្នការពារការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ក្នុងអំឡុងពិធីសែនដូនតាផ្សេងៗ ខាងមុខនេះ

ក្រសួងសុខាភិបាលរំលឹកឲ្យប្រយ័ត្នការពារការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយបក្សី ក្នុងអំឡុងពិធីសែនដូនតាផ្សេងៗ ខាងមុខនេះ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular