ម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី២៩មករា បានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាប្រចាំថ្ងៃថ្មីខ្ពស់បំផុត គឺជាង៥.០០០នាក់ទោះជាប្រទេសនេះឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី៣ នៃការបិទប្រទេសផ្នែកខ្លះដ៏តឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះក្តី។

ម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី២៩មករា បានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាប្រចាំថ្ងៃថ្មីខ្ពស់បំផុត គឺជាង៥.០០០នាក់ទោះជាប្រទេសនេះឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី៣នៃការបិទប្រទេសផ្នែកខ្លះដ៏តឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះក្តី។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular