ការិយាល័យ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស​និង​ការពារ​អនីតិជន​ខេត្តបាត់ដំបង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០​ខែមករា​បាន​បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​បីនាក់​ក្នុងចំណោម​បួន​នាក់​ទៅ​តុលាការ​ពីបទ​រំលោភ​បូក​លើ​កុមារី​១៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់​៕

ការិយាល័យ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស​និង​ការពារ​អនីតិជន​ខេត្តបាត់ដំបង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០​ខែមករា​បាន​បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​បីនាក់​ក្នុងចំណោម​បួន​នាក់​ទៅ​តុលាការ​ពីបទ​រំលោភ​បូក​លើ​កុមារី​១៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular