សមាជិក​ក្រុម​ស៊ើបអង្កេត​រក​ប្រភព​កកើត​វីរុស​កូរ៉ូ​ណាទៅ​ពី​អង្គការ​សុខភា​ពពិភពលោក​(WHO) កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​៣០​មករា​បាន​ទៅ​ទស្សនា​មន្ទីរពេទ្យ​មួយទៀត​​នៅ​ក្រុង​អ៊ូ​ហាន​ដែល​បាន​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ដំបូងៗ​កាលពី​ឆ្នាំមុន​បន្ទាប់ពីមាន​ជំនួប​ទល់​មុខជា​លើកដំបូង​របស់​ក្រុម​នេះ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។

សមាជិក​ក្រុម​ស៊ើបអង្កេត​រក​ប្រភព​កកើត​វីរុស​កូរ៉ូ​ណាទៅ​ពី​អង្គការ​សុខភា​ពពិភពលោក​(WHO) កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​៣០​មករា​បាន​ទៅ​ទស្សនា​មន្ទីរពេទ្យ​មួយទៀត​​នៅ​ក្រុង​អ៊ូ​ហាន​ដែល​បាន​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ដំបូងៗ​កាលពី​ឆ្នាំមុន​បន្ទាប់ពីមាន​ជំនួប​ទល់​មុខជា​លើកដំបូង​របស់​ក្រុម​នេះ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular