រដ្ឋាភិបាល​តៃវ៉ាន់​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​រាយការណ៍​ករណី​ស្លាប់​លើកដំបូង​របស់​កោះ​នេះ​ពី​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ចាប់តាំងពី​ខែ​ឧសភា​ខណៈ​កោះ​នេះ​កំពុង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្ទុះឡើង​​នូវ​ករណី​ឆ្លង​ជា​ចង្កោម​តូចៗ​ក្នុងស្រុក​។​

រដ្ឋាភិបាល​តៃវ៉ាន់​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​រាយការណ៍​ករណី​ស្លាប់​លើកដំបូង​របស់​កោះ​នេះ​ពី​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ចាប់តាំងពី​ខែ​ឧសភា​ខណៈ​កោះ​នេះ​កំពុង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្ទុះឡើង​​នូវ​ករណី​ឆ្លង​ជា​ចង្កោម​តូចៗ​ក្នុងស្រុក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular