ដោយៈ ស​រិ​ទ្ធ / ភ្នំពេញៈ ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្ដាក់អោយចូលនិវត្តន៍ នាយនគរបាល ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ កម្ពុជា នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំនួន ៤៣ រូប​។​

សូមអានព្រះរាជក្រឹត្យ ដែលជា​ច្បាប់ចម្លង ហើយដែលរស្មីកម្ពុជា ទើបបានទទួល ដូចមានខាងក្រោម​៖