ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាន​រាយការណ៍​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​១៤.៥១៨​នាក់ នាំ​អោយ​ចំនួន​ឆ្លង​សរុប​ក្នុងប្រទេស​នេះ​កើន​ដល់​ជាង​១,០៦​លាន​នាក់ ​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា ម៉ាឡេស៊ី​ក៏​បាន​រាយការណ៍​អ្នក​ឆ្លង​ខ្ពស់​បំផុត​ដល់​ថ្ងៃទី​២​ជាប់​គ្នា គឺ​៥.៧២៨​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ក្រោយ​ឆ្លង​៥.៧២៥​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាន​រាយការណ៍​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​១៤.៥១៨​នាក់ នាំ​អោយ​ចំនួន​ឆ្លង​សរុប​ក្នុងប្រទេស​នេះ​កើន​ដល់​ជាង​១,០៦​លាន​នាក់ ​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា ម៉ាឡេស៊ី​ក៏​បាន​រាយការណ៍​អ្នក​ឆ្លង​ខ្ពស់​បំផុត​ដល់​ថ្ងៃទី​២​ជាប់​គ្នា គឺ​៥.៧២៨​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ក្រោយ​ឆ្លង​៥.៧២៥​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular