វៀតណាម​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​៤១​នាក់​បន្ថែម ដោយ​ម្នាក់​នៅ​ក្រុង​ហូ​ជី​មី​ញ ។ការផ្ទុះកូ​វីដ​១៩​ចុងក្រោយ​នេះ​បាន​រាលដាល​ទៅ​ដល់​៨​ទីតាំង​និង​ចម្លង​មនុស្ស​សរុប​២២១​នាក់​។​

វៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​៤១​នាក់​បន្ថែម ដោយ​ម្នាក់​នៅ​ក្រុង​ហូ​ជី​មី​ញ ។ការផ្ទុះកូ​វីដ​១៩​ចុងក្រោយ​នេះ​បាន​រាលដាល​ទៅ​ដល់​៨​ទីតាំង​និង​ចម្លង​មនុស្ស​សរុប​២២១​នាក់​តែក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular