ក្នុង​ចំណាត់ការ​មួយ​ដែល​អាច​សម្រាល​ការព្រួយបារម្ភ​ក្នុងប្រទេស​ដែល​ថា​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​អាច​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​ដណ្តើម​អំណាច​ដោយសារ​ជម្លោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត យោធា​​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បាន​និយាយថា​ខ្លួន​នឹង​ការពារ​ព្រមទាំង​គោរព​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​របស់​ប្រទេស ហើយ​អនុវត្ត​ស្របតាម​ច្បាប់ ។​

ក្នុង​ចំណាត់ការ​មួយ​ដែល​អាច​សម្រាល​ការព្រួយបារម្ភ​ក្នុងប្រទេស​ដែល​ថា​កងកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​អាច​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​ដណ្តើម​អំណាច​ដោយសារ​ជម្លោះ​លទ្ធផល​ឆ្នោត យោធា​​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បាន​និយាយថា​ខ្លួន​នឹង​ការពារ​ព្រមទាំង​គោរព​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​របស់​ប្រទេស ហើយ​អនុវត្ត​ស្របតាម​ច្បាប់ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular