ចិន​បាន​នាំចេញ​ម៉ាស់​មុខ​ជាង​២២០​ពាន់​លាន​កាលពី​ឆ្នាំមុន ដែល​ស្មើ​នឹង​ជិត​៤០​ម៉ាស់​សំរាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​នៅ​ក្រៅ​ចិន នៅពេល​សេចក្តីត្រូវការ​ឧបករណ៍​ការពារ​វីរុស​នេះ កើន​ឡើង​ខ្លាំង​នៅក្នុង​អំឡុង​ការផ្ទុះ​ជំងឺឆ្លង​។​ក្រៅពី​ម៉ា​ស់មុខ ចិន​បាន​នាំចេញ​ឧបករណ៍​ការពារ​ប្រឆាំង​វីរុស​ចំនួន​២,៣​ពាន់​លាន​សម្រាប់ និង​ឧបករណ៍​​តេ​ស្តិ៍​រក​វីរុស​ចំនួន​១​ពាន់​លាន​កាលពី​ឆ្នាំមុន​។​

ចិន​បាន​នាំចេញ​ម៉ាស់​មុខ​ជាង​២២០​ពាន់​លាន​កាលពី​ឆ្នាំមុន ដែល​ស្មើ​នឹង​ជិត​៤០​ម៉ាស់​សំរាប់​​មនុស្ស​ម្នាក់​នៅ​ក្រៅ​ចិន នៅពេល​សេចក្តីត្រូវការ​ឧបករណ៍​ការពារ​វីរុស​នេះ កើន​ឡើង​ខ្លាំង​នៅក្នុង​អំឡុង​ការផ្ទុះ​ជំងឺឆ្លង​។​ក្រៅពី​ម៉ា​ស់មុខ ចិន​បាន​នាំចេញ​ឧបករណ៍​ការពារ​ប្រឆាំង​វីរុស​ចំនួន​២,៣​ពាន់​លាន​សម្រាប់ និង​ឧបករណ៍​​តេ​ស្តិ៍​រក​វីរុស​ចំនួន​១​ពាន់​លាន​កាលពី​ឆ្នាំមុន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular