វិទ្យាល័យអូរអំបិល ត្រូវកែលម្អសាលារៀន និងប្រើប្រាស់ធនធាន ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ជាងមុន

វិទ្យាល័យអូរអំបិល ត្រូវកែលម្អសាលារៀន និងប្រើប្រាស់ធនធាន ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ហើយសិស្សានុសិស្ស ក្នុងវិទ្យាល័យ ទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់ ជាងមុនដែរ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular