កិច្ចសន្យាថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លីអូនែល ម៉េសស៊ី ជាមួយក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona មានតម្លៃរហូតដល់ ៥៥៥ លានអឺរ៉ូ (៦៧៣ លានដុល្លារ) សម្រាប់រយៈពេល ៤ រដូវកាល។

កិច្ចសន្យាថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លីអូនែល ម៉េសស៊ី ជាមួយក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona មានតម្លៃរហូតដល់ ៥៥៥ លានអឺរ៉ូ (៦៧៣ លានដុល្លារ) សម្រាប់រយៈពេល ៤ រដូវកាល។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular