ក្រសួងបរិស្ថាន​៖ ការ​រទិញ លក់​ដី​នៅក្នុង​តំបន់​អ​ភ​រិ​ក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​គឺជា​ទង្វើ​ខុសច្បាប់​ហើយ​ក្រសួង​មិន​ទទួលស្គាល់​ទេ

ក្រសួងបរិស្ថាន​៖ ការ​រទិញ លក់​ដី​នៅក្នុង​តំបន់​អ​ភ​រិ​ក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​គឺជា​ទង្វើ​ខុសច្បាប់​ហើយ​ក្រសួង​មិន​ទទួលស្គាល់​ទេ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular