សម្តេចតេជោ ឆ្នាំនេះមិនមានគម្រោងផ្អាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទេ។តែយើងមានការបម្រុងទុកដែរ។តែធានាថា មិនមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នទេ៕

សម្តេចតេជោ ឆ្នាំនេះមិនមានគម្រោងផ្អាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទេ។តែយើងមានការបម្រុងទុកដែរ។តែធានាថា មិនមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នទេ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular