ក្រុម​អ្នកជំនាញ​នៃ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO) ដែល​ធ្វើ​ការស៊ើបអង្កេត​ប្រភពដើម​នៃ​កូវី​ដ​១៩ បាន​ចុះ​ទៅ​មើល​ផ្សារ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​អ៊ូ​ហាន​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ កន្លែង​ដែល​វីរុស​កូរ៉ូណា​ដំបូង​បាន​លេចឡើង​កា​លពី​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​។​

ក្រុម​អ្នកជំនាញ​នៃ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO) ដែល​ធ្វើ​ការស៊ើបអង្កេត​ប្រភពដើម​នៃ​កូវី​ដ​១៩ បាន​ចុះ​ទៅ​មើល​ផ្សារ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​អ៊ូ​ហាន​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ កន្លែង​ដែល​វីរុស​កូរ៉ូណា​ដំបូង​បាន​លេចឡើង​កា​លពី​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular