សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនៈតម្រូវការទឹកក្នុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នជាង៧០ម៉ឺនម៉ែត្រគូប ខណៈការផលិតបានត្រឹមជាង៦០ម៉ឺនម៉ែត្រគូប ខ្វះប្រមាណ ១៥ម៉ឺនម៉ែត្រគូប។ ប្រជាពលរដ្ឋ៤ម៉ឺនគ្រួសារខ្វះទឹកប្រើប្រាស់៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនៈតម្រូវការទឹកក្នុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នជាង៧០ម៉ឺនម៉ែត្រគូប ខណៈការផលិតបានត្រឹមជាង៦០ម៉ឺនម៉ែត្រគូប ខ្វះប្រមាណ ១៥ម៉ឺនម៉ែត្រគូប។ ប្រជាពលរដ្ឋ៤ម៉ឺនគ្រួសារខ្វះទឹកប្រើប្រាស់

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular