សម្តេចតេជោៈ នៅឆ្នាំ២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគផ្ទាល់មានទំហំថវិកា៥៩៤លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ៥១៤លានដុល្លារ ៧៩លានដុល្លារថវិកាបដិភាគ។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ វិនិយោគផ្ទាល់ ១.៤២៥លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ១.២១៥លានដុល្លារ ប្រាក់បដិភាគ ២១០លានដុល្លារ។ ឆ្នាំ២០២១ ថវិកាវិនិយោគផ្ទាល់មានចំនួន ១.៤០០លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ១.១៨៩លានដុល្លារ និងបដិភាគ ២១១លានដុល្លារ៕

សម្តេចតេជោៈ នៅឆ្នាំ២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគផ្ទាល់មានទំហំថវិកា៥៩៤លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ៥១៤លានដុល្លារ ៧៩លានដុល្លារថវិកាបដិភាគ។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ វិនិយោគផ្ទាល់ ១.៤២៥លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ១.២១៥លានដុល្លារ ប្រាក់បដិភាគ ២១០លានដុល្លារ។ ឆ្នាំ២០២១ ថវិកាវិនិយោគផ្ទាល់មានចំនួន ១.៤០០លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះវិនិយោគផ្ទាល់ ១.១៨៩លានដុល្លារ និងបដិភាគ ២១១លានដុល្លារ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular