សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនៈនៅឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារំពឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៤ភាគរយមកវិញ តែត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឱ្យបានលើការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនៈនៅឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារំពឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៤ភាគរយមកវិញ តែត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឱ្យបានលើការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular