រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថា នឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ចំនួន ៣៥ , ៧ លាន ដុល្លារស្រ្តាលី (ប្រមាណ ២៨ លាន ដុល្លារអាមេរិក) សម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវី-១៩ ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា៕

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថា នឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ចំនួន ៣៥ , ៧ លាន ដុល្លារស្រ្តាលី (ប្រមាណ ២៨ លាន ដុល្លារអាមេរិក) សម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវី-១៩ ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular