លើ​ពិភពលោក​មាន​មនុស្ស​១,៩​ប៊ី​លាន​នាក់​ពុំមាន​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​របប​អាហារ​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​សុខភាព​ដូច​មុនពេល​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩

លើ​ពិភពលោក​មាន​មនុស្ស​១,៩​ប៊ី​លាន​នាក់​ពុំមាន​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​របប​អាហារ​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​សុខភាព​ដូច​មុនពេល​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular