ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បានប្រកាស​នៅថ្ងៃនេះ​អំពី​តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​។​គឺ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​តម្លៃ​៣.៤០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​,​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ម្លៃ​៣.០៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។​​សម្រាប់​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ដល់​ថ្ងៃទី​១៥​ខែកុម្ភៈ​៕