ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចំនួន​៨៣៦​នាក់​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ព្រះរាជាណាចក្រ​នេះ​មាន​អ្នក​កើតកូ​វីដ​១៩​តាំងពី​ដើម​ឆ្នាំ​មុន​មក​ឡើងដល់​១៩.៦១៨​នាក់​។​

ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចំនួន​៨៣៦​នាក់​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ព្រះរាជាណាចក្រ​នេះ​មាន​អ្នក​កើតកូ​វីដ​១៩​តាំងពី​ដើម​ឆ្នាំ​មុន​មក​ឡើងដល់​១៩.៦១៨​នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular