នៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកទេសចរបរទេស ទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ចំនួន ១.២១៣នាក់ ថយចុះ ៩៩,៤៥% ធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ រីឯចំណូល ទទួលបានតែ ៥០.៤៦៦ដុល្លារ គឺថយចុះ ៩៩,៥២% ធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០២០៕

នៅខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកទេសចរបរទេស ទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ចំនួន ១.២១៣នាក់ ថយចុះ ៩៩,៤៥% ធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ រីឯចំណូល ទទួលបានតែ ៥០.៤៦៦ដុល្លារ គឺថយចុះ ៩៩,៥២% ធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០២០៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular