អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក បាន​សំពង​ពួក​អ្នក​រិះគន់​ការស៊ើបអង្កេត​របស់​ខ្លួន​ទៅលើ​ប្រភពដើម​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូវី​ដ​១៩​និង​បបួល​អ្នក​ដែល​អះអាង​ថា​ដឹង​រឿង​ច្រើនជាង​ចេញ​មក​រក​ភស្តុតាង​រឹងមាំ​ដោយ​ខ្លួនឯង​។​

អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក បាន​សំពង​ពួក​អ្នក​រិះគន់​ការស៊ើបអង្កេត​របស់​ខ្លួន​ទៅលើ​ប្រភពដើម​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូវី​ដ​១៩​និង​បបួល​អ្នក​ដែល​អះអាង​ថា​ដឹង​រឿង​ច្រើនជាង​ចេញ​មក​រក​ភស្តុតាង​រឹងមាំ​ដោយ​ខ្លួនឯង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular