ប៉ូលិស​ចិន​បាន​ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស​ជាង៨០ នាក់​និង​រឹបអូស​បាន​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន ៣.០០០ ដូស ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ទាក់ទង​នឹង​វ៉ាក់សាំង​។​វ៉ាក់សាំង​ក្លែងក្លាយ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ការចាក់​បញ្ចូល​ទឹក​ស៊ី​រ៉ូម​ប្រៃ​ទៅក្នុង​សឺ​រ៉ាំ​ង​។ជនសង្ស័យ​អាចមាន​គោលបំណង​បញ្ជូន​វ៉ាក់សាំង​ទៅ​បរទេស​។

ប៉ូលិស​ចិន​បាន​ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស​ជាង៨០ នាក់​និង​រឹបអូស​បាន​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន ៣.០០០ ដូស ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ទាក់ទង​នឹង​វ៉ាក់សាំង​។​វ៉ាក់សាំង​ក្លែងក្លាយ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ការចាក់​បញ្ចូល​ទឹក​ស៊ី​រ៉ូម​ប្រៃ​ទៅក្នុង​សឺ​រ៉ាំ​ង​។ជនសង្ស័យ​អាចមាន​គោលបំណង​បញ្ជូន​វ៉ាក់សាំង​ទៅ​បរទេស​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular