ស្រូវប្រាំង​១៥​ពាន់​ហិកតា​ក្នុងស្រុក​មង្គលបុរី​ខូច​ដោយសារ​អស់​ទឹក​