ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Amazon លោក ជេ​ហ្វ បេ​ហ្សូ​សនឹង​ចុះ​ចេញ​ពីតំណែង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​លោក​បាន​​បង្កើតឡើង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​តូចតាច​ទៅ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ថ្លៃ​បំផុត​មួយ​របស់​ពិភពលោក​។​លោកនឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​តួនាទី​ទៅ​ជា​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ត្រីមាស​ទី​បី​ដោយ​ប្រគល់​តួនាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​​ទៅ​លោក​អេន​ឌី ចាស​ស៊ី ដែល​ជា​ប្រធាន​សេវា​វេបសាយ Amazon ។​

ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Amazon លោក ជេ​ហ្វ បេ​ហ្សូ​សនឹង​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​លោក​បាន​​បង្កើតឡើង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​តូចតាច​ទៅ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ថ្លៃ​បំផុត​មួយ​របស់​ពិភពលោក​។​លោកនឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​តួនាទី​ទៅ​ជា​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ត្រីមាស​ទី​បី​ដោយ​ប្រគល់​តួនាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​​ទៅ​លោក​អេន​ឌី ចាស​ស៊ី ដែល​ជា​ប្រធាន​សេវា​វេបសាយ Amazon ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular