រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន៖ជីវិតរីករាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទេសចរណ៍ធម្មជាតិ