ក្រុមអធិការកិច្ច​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO)បានទៅដល់​វិទ្យាស្ថាន​រោគ​វិទ្យា​អ៊ូ​ហាន ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​​ទី​៣​កុម្ភៈ​នេះស្វែងយល់​ពី​របៀប​ដែល​វីរុស​លោត​ពី​សត្វ​ទៅ​មនុស្ស​។​ប៉ុន្តែ​សំណួរ​នៅតែ​មាន​ជុំវិញ​អ្វី​ដែល​អ្នកជំនាញ​អាច​សង្ឃឹម​រកឃើញ បន្ទាប់​ពី​ពេលវេលានៃការផ្ទុះជំងឺនេះ​ដំបូងបាន​កន្លង​ផុត​ជា​យូរ​​មក​នោះ​។​

ក្រុមអធិការកិច្ច​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO)បានទៅដល់​វិទ្យាស្ថាន​រោគ​វិទ្យា​អ៊ូ​ហាន ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​​ទី​៣​កុម្ភៈ​នេះស្វែងយល់​ពី​របៀប​ដែល​វីរុស​លោត​ពី​សត្វ​ទៅ​មនុស្ស​។​ប៉ុន្តែ​សំណួរ​នៅតែ​មាន​ជុំវិញ​អ្វី​ដែល​អ្នកជំនាញ​អាច​សង្ឃឹម​រកឃើញ បន្ទាប់​ពី​ពេលវេលា​នៃការផ្ទុះជំងឺបាន​កន្លង​ផុត​ជា​យូរ​​មក​នោះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular