​ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​និង​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ជា​ច្រើន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ថា ពួកគេ​នឹង​ពាក់​បូ​ក្រហម​ហើយ​ដើរ​ចេញពី​ការងារ​មិន​ធ្វើការ​ដើម្បី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​។​

​ក្រុម​វេជ្ជបណ្ឌិត​និង​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ជា​ច្រើន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ថា ពួកគេ​នឹង​ពាក់​បូ​ក្រហម​ហើយ​ដើរ​ចេញពី​ការងារ​មិន​ធ្វើការ​ដើម្បី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular