រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ផ្ទៃដីបឹងតាមោក ចំនួន ៤ហិកតា ជូនក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រាប់សាងសង់ទីស្ដីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈថ្មី៕

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ផ្ទៃដីបឹងតាមោក ចំនួន ៤ហិកតា ជូនក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រាប់សាងសង់ទីស្ដីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈថ្មី៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular