អ្នកជំនាញការចិន ៤នាក់ មកជួយបណ្តុះបណ្តាលក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ការទុកដាក់វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩៕

អ្នកជំនាញការចិន ៤នាក់ មកជួយបណ្តុះបណ្តាលក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការទុកដាក់វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular