រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ ១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular