ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​វៀតណាម​បាន​រាយការណ៍​ពី​ការខាតបង់​ទឹកប្រាក់​ជាង ១១,១ លាន​លាន​ដុង (៤៨៣ លាន​ដុល្លារ​) កាលពី​ឆ្នាំមុន​នៅពេល​ដែល​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ចាប់​​ផ្តើម​ធ្វើ​ឱ្យ​ជើងហោះហើរ​អន្តរជាតិ​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​ផ្អាក​។​

ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​វៀតណាម​បាន​រាយការណ៍​ពី​ការខាតបង់​ទឹកប្រាក់​ជាង ១១,១ លាន​លាន​ដុង (៤៨៣ លាន​ដុល្លារ​) កាលពី​ឆ្នាំមុន​នៅពេល​ដែល​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ចាប់​​ផ្តើម​ធ្វើ​ឱ្យ​ជើងហោះហើរ​អន្តរជាតិ​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​ផ្អាក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular