ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ American Airlines បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​៣​កុម្ភៈ​ថា ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ជូនដំណឹង​ដល់​បុគ្គលិក​ចំនួន ១៣.០០០​នាក់​ថា​ពួកគេ​អាច​នឹង​ត្រូវ​បញ្ឈប់​​ពី​ការងារ​ដោយសារ​ការធ្លាក់ចុះ​ជា​បន្ត​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​អាកាសចរណ៍ ដែល​បណ្តាលមកពី​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​

ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ American Airlines បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​៣​កុម្ភៈ​ថា ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ជូនដំណឹង​ដល់​បុគ្គលិក​ចំនួន ១៣.០០០​នាក់​ថា​ពួកគេ​អាច​នឹង​ត្រូវ​បញ្ឈប់​​ពី​ការងារ​ដោយសារ​ការធ្លាក់ចុះ​ជា​បន្ត​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​អាកាសចរណ៍ ដែល​បណ្តាលមកពី​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular