​វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា មាន​ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៣៧​នាក់ ដោយ​ពួកគេ​សុទ្ធតែ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្ទុះកូ​វីដ​១៩​នៅ​រោងចក្រ​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​​ហាយ​ហ្វឿង​កាលពី​សប្តាហ៍​មុនប​ន្ទា​ប់​ពី​បាត់​ការឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​អស់​ពេល​២​ខែ​។​

​វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា មាន​ការ​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៣៧​នាក់ ដោយ​ពួកគេ​សុទ្ធតែ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្ទុះកូ​វីដ​១៩​នៅ​រោងចក្រ​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​​ហាយ​ហ្វឿង​កាលពី​សប្តាហ៍​មុនប​ន្ទា​ប់​ពី​បាត់​ការឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក​អស់​ពេល​២​ខែ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular