​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​យេកយោក​

​កិរិយាវិសេសន៍​

ដែល​យោក​ចុះ​យោក​ឡើង​រឿយៗ​, ដែល​យោក​យោល​ទៅមកៗ​រឿយៗ​
​ដំណើរ​យេកយោក​; ដើរ​យេកយោក​, ខ្យល់​ខ្លាំង​បក់​ដើមត្នោត​លៃ​យេកយោក ( សរសេរ​ជា យីកយោក ឬ យីកយោគ ក៏មាន​, តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។

គុណសព្ទ​

​ដែល​យោក​ចុះ​យោក​ឡើង​រឿយៗ​, ដែល​យោក​យោល​ទៅមកៗ​រឿយៗ​
​ដំណើរ​យេកយោក​; ដើរ​យេកយោក​, ខ្យល់​ខ្លាំង​បក់​ដើមត្នោត​លៃ​យេកយោក ( សរសេរ​ជា យីកយោក ឬ យីកយោគ ក៏មាន​, តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។​

​យេកយោគ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

( ម​. ព​. យេកយោក ) ។​

គុណសព្ទ​

( ម​. ព​. យេកយោក ) ។​

​រយេករយោក​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​រតែករតោក​យោគ​ទៅ​យោគ​មក​រឿយៗ​
​រែក​អីវ៉ាន់​រយេករយោក ( ប្រើ​ជា រយីក​រយាក ឬ —​យោគ ក៏មាន តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​រតែករតោក​យោគ​ទៅ​យោគ​មក​រឿយៗ​
​រែក​អីវ៉ាន់​រយេករយោក ( ប្រើ​ជា រយីក​រយាក ឬ —​យោគ ក៏មាន តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។​

​រយេករយោគ​

កិរិយាវិសេសន៍​

( ម​. ព​. រយេករយោក ) ។​

គុណសព្ទ​

( ម​. ព​. រយេករយោក ) ។​

​ត្រយូងចេក​

​នាមសព្ទ​

​ចុង​កំភួនជើង (​ហៅ​ដូច្នេះ​ព្រោះ​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ត្រយូងចេក​) ។​