វ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់ចិន នឹងមកដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ហើយសម្ដេចសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ នាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ៕

វ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់ចិន នឹងមកដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ហើយសម្ដេចសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ នាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular