សារពិសេសៈសម្ដេចតេជោបញ្ជាឱ្យអនុវត្តម៉ឹងម៉ាត់ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការនាំចូលកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសវៀតណាម។បើយើងមានការធ្វេសប្រហែសប្រទេសយើងនឹងមានការខ្ទេចខ្ទាំទៅដោយកូវីដ-១៩ ៕

សារពិសេសៈសម្ដេចតេជោបញ្ជាឱ្យអនុវត្តម៉ឹងម៉ាត់ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការនាំចូលកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសវៀតណាម។បើយើងមានការធ្វេសប្រហែសប្រទេសយើងនឹងមានការខ្ទេចខ្ទាំទៅដោយកូវីដ-១៩ ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular