សម្តេចក្រឡាហោមសខេងៈគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍នឹង​បន្ត​អូសបន្លាយ​ក្នុង​រយៈពេល​វែង ហើយ​អាច​នឹងមាន​កំណើន​ខ្ពស់ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការចូលរួម​គោរព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ពីសំណាក់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវ ដូចជា​ការបញ្ជា​យានយន្ត​ដោយ​រំលោភបំពាន​ច្បាប់ឬ​ដោយ​ធ្វេសប្រហែស មិន​គោរព​ស្រឡាញ់​ជីវិត​ខ្លួនឯង និង​អ្នកដទៃ ឬ​កង្វះ​វិធាន​ការបង្ការ​ទប់ស្កាត់ គ្រោះថ្នាក់​ប្រកបដោយ​តម្លាភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​៕

សម្តេចក្រឡាហោមសខេងៈគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍នឹង​បន្ត​អូសបន្លាយ​ក្នុង​រយៈពេល​វែង ហើយ​អាច​នឹងមាន​កំណើន​ខ្ពស់ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការចូលរួម​គោរព​អនុវត្ត​ច្បាប់​ពីសំណាក់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវ ដូចជា​ការបញ្ជា​យានយន្ត​ដោយ​រំលោភបំពាន​ច្បាប់ឬ​ដោយ​ធ្វេសប្រហែស មិន​គោរព​ស្រឡាញ់​ជីវិត​ខ្លួនឯង និង​អ្នកដទៃ ឬ​កង្វះ​វិធាន​ការបង្ការ​ទប់ស្កាត់ គ្រោះថ្នាក់​ប្រកបដោយ​តម្លាភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular