យ៉ាងហោច​ណាស់​មនុស្ស​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​ម៉ាន់​ដា​ឡេ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៤​កុម្ភៈ​នៅ​ក្នុង​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ ។​វា​ជា​បាតុកម្ម​តាម​ដង​ផ្លួវលើក​​ដំបូង​ប្រឆាំងនឹង​ការដណ្តើម​អំណាច​របស់​ក្រុម​យោធា​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​។​

យ៉ាងហោច​ណាស់​មនុស្ស​៣​នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​ម៉ាន់​ដា​ឡេ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៤​កុម្ភៈ​នៅ​ក្នុង​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ ។​វា​ជា​បាតុកម្ម​តាម​ដង​ផ្លួវលើក​​ដំបូង​ប្រឆាំងនឹង​ការដណ្តើម​អំណាច​របស់​ក្រុម​យោធា​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular