សាលារាជធានីណែនាំសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនៈការដុតក្រដាសសែនត្រូវប្រើធុងដែក ឬឆ្នាំងដី ដើម្បីដុត ។ហាមដាច់ខាតមិន ឱ្យដុតលើចិញ្ចើមផ្លូវឬទ្រូងផ្លូវសាធារណៈ៕

សាលារាជធានីណែនាំសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនៈការដុតក្រដាសសែនត្រូវប្រើធុងដែក ឬឆ្នាំងដី ដើម្បីដុត ។ហាមដាច់ខាតមិន ឱ្យដុតលើចិញ្ចើមផ្លូវឬទ្រូងផ្លូវសាធារណៈ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular