ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នូវវ៉ាក់សាំង Sinopharm COVID-19 ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់៕

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នូវវ៉ាក់សាំង Sinopharm COVID-19 ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular