រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន អនុម័ត​លើ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព បរិ​យា​ប័ន្ន និង​ភាព​ធន់​កាន់តែ​ប្រសើរ​

រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន អនុម័ត​លើ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព បរិ​យា​ប័ន្ន និង​ភាព​ធន់​កាន់តែ​ប្រសើរ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular