ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា​បាន​រកឃើញ​មនុស្ស​៨០៩​នាក់​ទៀត​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ ក្នុងនោះ​៧៩៦​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១៣​នាក់​ជា​ករណី​នាំចូល ។​ជាមួយនឹង​​ចំនួន​ឆ្លង​ចុងក្រោយ​នេះ ថៃ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​សរុប​២២.០៥៨​នាក់​។​

ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​រាយការណ៍​ថា​បាន​រកឃើញ​មនុស្ស​៨០៩​នាក់​ទៀត​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ ក្នុងនោះ​៧៩៦​នាក់​ឆ្លង​នៅក្នុង​ស្រុក និង​១៣​នាក់​ជា​ករណី​នាំចូល ។​ជាមួយនឹង​​ចំនួន​ឆ្លង​ចុងក្រោយ​នេះ ថៃ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​សរុប​២២.០៥៨​នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular