ឥស្សរជនសំខាន់ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគណបក្សសម្ពន្ធជាតិសំរាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុង សាន ស៊ូជី លោកវីន អេចទីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅសប្តាហ៍នេះ នៅពេលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវអោយដោះលែជនត្រូវចាប់ខ្លួនក្តី

ឥស្សរជនសំខាន់ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគណបក្សសម្ពន្ធជាតិសំរាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុង សាន ស៊ូជី លោកវីន អេចទីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅសប្តាហ៍នេះ នៅពេលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវអោយដោះលែជនត្រូវចាប់ខ្លួនក្តី។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular